Privatlivspolitik

Sådan behandler Bo—Art Ejendomme ApS dine kundeoplysninger Du modtager denne information, fordi vi har registreret personoplysninger om dig. Det har vi pligt til at informere dig om efter reglerne i databeskyttelsesforordningen. Vi har registreret personoplysningerne om dig, fordi du er registreret som lejer hos Bo-Art Ejendomme ApS. At vi har registreret og behandler personoplysninger om dig elektronisk, medfører, at vi efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven som dataansvarlig skal give dig nogle informationer, bl.a. om at og hvordan vi behandler dine personoplysninger. Denne information fremgår nedenfor. Vi vil i den forbindelse gerne understrege, at vi kun behandler personoplysninger – herunder personoplysningerne om dig – i det omfang det er sagligt, proportionalt og nødvendigt at behandle disse oplysninger. Vores behandling af dine personoplysninger Vi behandler personoplysninger om dig som led i udøvelsen af vores aktiviteter som boligudlejnings-selskab. De personoplysninger, vi har registreret er dit navn, din adresse, cpr, email, mobil og øvrige almindelige identifikationsoplysninger. Oplysningerne kan komme enten fra dig selv eller fra andre. Oplysningerne er registreret af hensyn til vores administration, og de opgaver der ligger i kontakten mellem dig og os. Ift til Grundlaget for vores registrering og behandling af almindelige personoplysninger er navnlig databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Herudover behandler vi følsomme personoplysninger med hjemmel i artikel 9, stk. 2, litra b, og artikel 9, stk. 2, litra f, og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, og § 7. Efter disse bestemmelser kan der lovligt ske behandling af følsomme personoplysninger, hvis: - behandlingen er nødvendig for at overholde den dataansvarliges eller databehandlerens forpligtelser og specifikke rettigheder, for så vidt den har hjemmel i EUretten eller medlemsstaternes nationale ret eller en kollektiv overenskomst i medfør af medlemsstaternes nationale ret, som giver fornødne garantier for den registreredes grundlæggende rettigheder og interesser (artikel 9, stk. 2, litra b), eller - behandlingen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (artikel 9, stk. 2, litra f). Opbevaring af dine personoplysninger Dine personoplysninger slettes som udgangspunkt 5 år efter, at din kunderelation til os er ophørt. Hvis vi har behandlet en konkret sag, vil oplysningerne heri som udgangspunkt blive slettet 10 år efter, at den pågældende sag er afsluttet. Udgangspunktet om at oplysningerne slettes efter 5 år vil efter en konkret vurdering kunne fraviges, således at oplysninger slettes før eller efter, at der er gået 5 år, hvis der ikke er saglige og tilstrækkeligt nødvendige grunde til yderligere opbevaring heraf. Retten til at trække samtykke tilbage Hvis grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger hviler på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Dine rettigheder Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandlinger af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 2. Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte. 3. Ret til sletning I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 4. Ret til begrænsning af behandling Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 5. Ret til indsigelse Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på: www.datatilsynet.dk. Klage til Datatilsynet Du har ret til at klage til Datatilsynet over indsamling og registrering mv. af oplysninger om dig: Datatilsynet Borgergade 28, 5. DK-1300 København K +45 33 19 32 00 dt@datatilsynet.dk Du kan desuden kontakte os som dataansvarlig: Bo-Art Ejendomme ApS Kochsgade 31 A, st.th 5000 Odense C hec@boart.dk 21286052